امنیت

علاوه بر اهمیت زیرساخت در شبکه های محلی و گسترده، برقراری امنیت در تبادل اطلاعات و برنامه های کاربردی و همچنین حفظ و مدیریت جریان داده ها به عنوان یکی از نیاز های اساسی در سازمان ها و کسب و کار های امروزی به حساب می آید .
محافظت در برابر تلاش برای برقراری دسترسی های غیر مجاز به منابع اطلاعاتی ، افشاء ، تخریب و یا تغییر اطلاعات به عنوان مهمترین راهکارهای امنیتی مورد نیاز صاحبان کسب کار در کنار طراحی زیرساخت اولیه شبکه پیشنهاد می گردد. راهکارهای امنیتی می بایست در بر گیرنده سطوح سه گانه امنیتی در حوزه “کاربران شبکه” ، “برنامه های کاربردی و سرویس های جاری” و” تجهیزات زیرساخت شبکه ” باشد.
.

خدمات امنیت