شبکه های محلی و گسترده

شبکه های محلی یا LAN ( و در مقیاس بزرگتر Campus ) راهکاری است که به جهت ایجاد بستری برای انتقال و تبادل اطلاعات طراحی و پیاده سازی میشوند . این شبکه ها برای برقراری دسترسی و ارتباط سریع و استفاده از سرویس های متنوع و حیاتی سازمان ها ، حجم عمده ایی از اطلاعات را به صورت با سیم و بی سیم در محدوده جغرافیایی کوچک انتقال می دهند.
شبکه های گسترده یا WAN راهکاری است که برای ایجاد بستری جهت برقراری اتصال و تبادل اطلاعات بین چند شبکه محلی طراحی و پیاده سازی می شود . برای پیاده سازی این شبکه ها اغلب از خطوط ، ارتباطات مخابراتی و یا لینک های استیجاری با پهنای باند محدود استفاده می گردد.