مراکز داده

مراکز داده و یا همان انباره های مرکزی اطلاعات محلی است برای “ذخیره سازی منابع عظیم اطلاعات” و “پردازش داده ها” که به منظور ارائه سرویس های متنوع به متقاضیان طراحی میگردند .
امروزه ” مراکز داده “یکی از عوامل کلیدی موفقیت سازمان های معظم ارائه کننده سرویس در فضای مجازی محسوب می گردد .این اهمیت ناشی از عملکرد موثر این مراکز در ارائه سرویس به انبوهی از متقاضیان سازمانها میباشد.
مراکز داده راهکار جامعی است که با تجمیع زیرساخت های شبکه در انتقال داده ها ، تجهیز منابع پردازشی، راهکارهای مجازی سازی سرور ها ، ایجاد منابع عظیم ذخیره سازی و همچنین راهکار های امنیتی و مدیریت سرویس ها به یکی از جامع ترین و پر اهمیت ترین راهکارها در شبکه های بزرگ تبدیل شده است .