ارتباطات یکپارچه

ارتباطات یکپارچه راهکاری است که با بهره¬گیری از آن از طریق شبکه¬های رایانه¬ای موجود در سازمان به جای تجهیزات مخابراتی می¬توان کلیه نیازهای ارتباطی سازمان¬ها را پاسخ داد. از طریق اجرای این راهکار در سازمان، امکان ارتباط همزمان صوت و تصویر در بستر شبکه با بکارگیری فن آوری VOIP از طریق گوشی تلفن¬های مخصوص این راهکارها (IP Phone) وجود خواهد داشت .