Warning: Illegal offset type in /home/aliasysc/public_html/en/wp-content/plugins/order-up-custom-taxonomy-order/customtaxorder.php on line 271

Warning: Illegal offset type in /home/aliasysc/public_html/en/wp-content/plugins/order-up-custom-taxonomy-order/customtaxorder.php on line 271

Warning: Illegal offset type in /home/aliasysc/public_html/en/wp-content/plugins/order-up-custom-taxonomy-order/customtaxorder.php on line 271

Warning: Illegal offset type in /home/aliasysc/public_html/en/wp-content/plugins/order-up-custom-taxonomy-order/customtaxorder.php on line 271

Warning: Illegal offset type in /home/aliasysc/public_html/en/wp-content/plugins/order-up-custom-taxonomy-order/customtaxorder.php on line 271
ارتباطات یکپارچه - Aliasys Co. Aliasys Co.
ارتباطات یکپارچه

ارتباطات یکپارچه راهکاری است که با بهره¬گیری از آن از طریق شبکه¬های رایانه¬ای موجود در سازمان به جای تجهیزات مخابراتی می¬توان کلیه نیازهای ارتباطی سازمان¬ها را پاسخ داد. از طریق اجرای این راهکار در سازمان، امکان ارتباط همزمان صوت و تصویر در بستر شبکه با بکارگیری فن آوری VOIP از طریق گوشی تلفن¬های مخصوص این راهکارها (IP Phone) وجود خواهد داشت .